Hoppa till innehåll

Deltagare och urvalskriterier

Delegationen för försvarsundervisning godkänner deltagare till riksomfattande försvarskurser.

Riksomfattande försvarskurser samlar varje år deltagarpresentationer från olika samhällssektorer. Utifrån de inkomna presentationerna förbereder Försvarskurserna i samarbete med Säkerhetskommitténs sekretariat en presentation om nästa års deltagare till Delegationen för förvarsundervisning. Delegationen godkänner deltagarna i nästa års nationella kurser och fastställer kursdatumen samt ämnen och målgrupper för de riksomfattande specialkurser.

Deltagarpresentationer för nästa helår kommer att samlas in mellan december och februari. Försvarskurserna kommer att behandla de inkomna presentationerna under våren. Vid mötet i maj-juni godkänner Delegationen för försvar undervisning deltagarna för kommande år.

Ordförande för Delegationen för försvarsundervisning är chefen för huvudstaben och viceordförande kanslichefen vid inrikesministeriet. Medlemmar är statssekreteraren vid statsrådets kansli, kanslichefen vid utrikesministeriet, inrikesministeriet, försvarsministeriet, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet, Försörjningsberedskapsrådets ordförande, räddningsöverdirektören, ordföranden för planeringskommissionen för försvarsinformation, rektor för Försvarshögskolan samt en av Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Finlands näringsliv rf och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) var för sig utsedd representant samt en av regionförvaltningsverkens överdirektörer bland sig för två år i sänder vald överdirektör.

Deltagarna i kursen är utvalda från olika samhällssektorer, från personer som arbetar i nyckelpositioner nationellt vad gäller den övergripande säkerheten.

Deltagarna väljs ut utifrån sin position eller uppgift, på ett sådant sätt att de har en central position i sin egen bransch för att garantera samhällets säkerhet. Deltagarurvalet tar hänsyn till jämställdhet mellan olika samhällssektorer efter bransch, regional täckning och strävan efter jämlik representation av könen.

Mer information:

Statsrådets förordning om Delegationen för försvarsundervisning

´